window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WZD5YQSQCV');

Så här hanterar Västerås stad dina personuppgifter

Allmänna handlingar

Västerås stad kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. Västerås stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, bild, ljudinspelning, adress, hälsouppgifter m.m.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är Kulturnämnden, org.nr 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

Kulturnämnden, Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås, kontaktcenter@vasteras.se, 021-39 00 00
Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@vasteras.se

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

I samtycket framgår vilka interna och externa mottagare som kommer ta emot och/eller behandla dina uppgifter.

Tredje land

I samtycket framgår om dina uppgifter kommer skickas till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES. Om ingenting framgår av samtycket kommer dina uppgifter endast behandlas inom EU/EES där Dataskyddsförordningen gäller.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av nämnden till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt eller till dess att samtycket är giltigt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s.k. redovisningsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga nämnden eller Dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.